Regulamin sklepu

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego

ARTE OPTIMA sp. z o. o.sp. k. z/s w Konstancinie Jeziornej

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

  • w wersji elektronicznej – pod adresem internetowym: arte-optima.com

  • w wersji pisemnej – pod adresem siedziby: ARTE OPTIMA sp. z o.o. sp. k, ul. Środkowa 16, 05-510 Konstancin Jeziorna

 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

  • adresu poczty elektronicznej: info@arte-optima.com

  • telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu Obsługi zamówień i reklamacji: 790 740 499

  • formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy: www.arte-optima.com/pl/kontakt

 3. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

 

 

§ 1 Definicje

 

Użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia, pisane z wielkiej litery, z uwzględnieniem ich odmiany i liczby gramatycznej, oznaczają:

1. REGULAMIN

niniejszy regulamin

2. SPRZEDAWCA

sklep internetowy ARTE OPTIMA sp. z o.o. sp.k. działający pod adresem internetowym arte-otpima.com, który jest prowadzony przez ARTE OPTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Konstancinie Jeziornej (05-510) przy ul. Środkowej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000799296, NIP:1231447589, REGON: 3884147850

3. KLIENT

 • a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • b) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla dokonania czynności przez taką osobę potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,

 • c) osoba prawna,

 • d) jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

4. KONSUMENT

Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Konto

wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożlwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenie statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych;

6. TOWARY/TOWAR

prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie;

7. SKLEP

serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem arteoptima.com, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość;

8. TRWAŁY NOŚNIK

narzędzie przenośne m. in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość e–mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, które będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej;

9. ZAMÓWIENIE

oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

10. UMOWA

umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.1145 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedawcę z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 

 

§ 2 Postanowienia Ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Sprzedawcy. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem Regulamin oraz Polityka Prywatności.

 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, lub dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów ich wysyłki.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 7. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 8. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 9. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art.71 Kodeksu cywilnego

 

 

§ 3 Realizacja Zamówienia

 

 1. W Sklepie Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez stronę internetową Sklepu arte-optima.com za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego,

  • telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu: 790 740 499 (koszt zgodny z taryfą operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00. Godziny telefonicznego przyjmowania Zamówień mogą być okresowo wydłużone.

  • wysyłając e-mail na adres: info@arte-optima.com

 2. Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu.

 3. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru - dokładnego adresu dostawy.

 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  • akceptacji Regulaminu Sklepu,

  • wyboru zamawianych Towarów,

  • podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,

  • wyboru sposobu płatności.

 5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.

 7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z wyszukiwarki Towarów Sprzedawcy ma możliwość znalezienia interesującego go produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka". Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy"). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x", znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.

 8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie". Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy oraz sposób płatności.

 9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.

 10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości email potwierdzającej złożenie Zamówienia. Wymieniona wyżej zgoda może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu.

 12. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Towar Klientowi, nie później jednak niż trzydziestego dnia od dnia zawarcia Umowy.

 

 

§ 4 Ceny i Formy Płatności

 

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT - nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których mowa poniżej.

 2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: _______________________________________ Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z dokonywaną płatnością,

  • kartą debetową/kredytową lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu PayU. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z dokonywaną płatnością;

  • przy odbiorze towaru (płatność kurierowi).

 3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.

 4. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.

 5. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.

 6. Za dokonanie płatności uznaje się moment:

  • w przypadku przelewu - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  • w przypadku płatności kurierowi – wręczenia kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki.

 

 

§ 5 Czas wysyłki oraz Dostawa Towaru

 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicę. Czas wysyłki Towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu.

 2. Zamówione Towary dostarczane są w następujących formach:

  • Kurier,

  • Kurier za pobraniem,

  • Odbiór osobisty pod adresem ARTE OPTIMA sp. z o.o. sp.k. ul. Środkowa 16, 05-510 Konstancin Jeziorna

 3. Dostępną opcję dostawy (w zależności od rozmiaru przesyłki/ilości zamówionych Towarów) Klient wybiera podczas składania Zamówienia.

 4. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od dnia dokonania przez Klienta opłaty za zamówienie. W braku możliwości realizacji Zamówienia w wymienionym wyżej terminie, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o opóźnieniu, jego przyczynie i orientacyjnym nowym terminie dostawy.

 5. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem Kuriera - odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż przy odbiorze, powyższe terminy biegną od momentu dokonania płatności, określonego w § 4 ust.7 niniejszego Regulaminu. Czas dostawy towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (dni robocze).

 7. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia, w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego Konta w Sklepie.

 8. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru przy wyborze opcji dostawy innej niż za pośrednictwem kuriera – należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty".

 

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.

 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:

  • gdy Zamówienie obejmowało jeden Towar lub więcej niż jeden Towar, jeśli dostawa nastąpiła jednorazowo – od dnia wydania rzeczy,

  • gdy Zamówienie obejmowało więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi częściami - od dnia, w którym został Klientowi wydany ostatni Towar,

  • gdy Zamówienie dotyczyło dostarczania Towarów w sposób ciągły przez określony czas - od dnia kiedy został wydany pierwszy Towar,

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie (w tym również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres Sprzedawcy: arte-optima.com), pod warunkiem, że z oświadczenia tego jednoznacznie wynika wola Konsumenta odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy (w wersji do pobrania i wydruku) dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy: arte-optima.com

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile nie jest przekazywane Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail) należy złożyć Sprzedawcy na adres: ARTE OPTIMA sp. z o.o. sp.k., ul. Środkowa 16, 05-510 Konstancin - Jeziorna z dopiskiem „odstąpienie od umowy".

 5. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Na skuteczność odstąpienia od umowy nie ma wpływu moment odbioru ww. oświadczenia przez Sprzedawcę.

 6. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia, prześle do Konsumenta (na Trwałym nośniku) zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.

 7. Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem:

  • przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

  • bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru.

 8. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust.1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.

 9. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 10. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu następuje w takiej samej formie, jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji Konsumenta Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób.

 11. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności poza przekraczających sposób dostarczenia Towaru w inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Towaru.

 12. Sprzedawca, jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Towar - może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta do czasu otrzymania zwracanych przez Konsumenta Towarów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Towaru do Sprzedawcy.

 13. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji.

 14. W celu dokonania zwrotu Towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar – w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie transportu zwrotnego.

 15. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru obciążają Klienta.

 16. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 17. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Rozdziale w zakresie uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy – zastosowanie mają przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz.287 z późn. zm.).

 

 

§ 7 Reklamacje i Zwroty

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za następujące wady Towaru:

  • zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna).

  • jeżeli stanowi on własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna).

 2. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemywa się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony mu Towar jest wadliwy (wada fizyczna lub prawna) – uprawniony jest do złożenia wobec Sprzedawcy reklamacji.

 4. Reklamację składa się na piśmie na adres Sprzedawcy: ARTE OPTIMA sp. z o.o. sp.k. ul. Środkowa 16, 05-510 Konstancin – Jeziorna lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.arte-optima.com/pl/kontakt . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest opisać stwierdzoną przez siebie wadę Towaru oraz, o ile jest to możliwe, dołączyć fotografię dokumentującą wadę. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup reklamowanego Towaru od Sprzedawcy. W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail – Klient obowiązany jest dołączyć skan dowodu potwierdzającego zakup reklamowanego Towaru od Sprzedawcy lub uzupełnić zgłoszoną reklamację poprzez przesłanie kopii tego dokumentu na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 5. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient obowiązany jest dostarczyć do Sprzedawcy, na jego koszt, reklamowany Towar. W razie zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail – reklamowany Towar Klient obowiązany jest dostarczyć do Sprzedawcy nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 6. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje związane ze Sklepem można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 790 740 499, poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie Sklepu, pisemnie na adres: ARTE OPTIMA sp. z o.o. sp. k., ul. Środkowa 16, 05-510 Konstancin - Jeziorna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@arte-optima.com.

 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do zgłoszonej reklamacji w tym terminie poczytuje się za uwzględnienie zgłoszonej reklamacji.

 8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji – Sprzedawca dokona wymiany Towaru na wolny od wad, dostarczając go do Klienta na swój koszt lub w przypadku braku możliwości wymiany Towaru na wolny od wad dokona zwrotu ceny.

 9. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zgłaszana przez Klienta reklamacja jest nieuzasadniona (tj. w razie nieuwzględnienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji przez Sprzedawcę) – Sprzedawca zwróci Klientowi reklamowany Towar, dokonując jego dostawy na koszt Klienta.

 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie procedury zgłaszania reklamacji – stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady – z uwzględnieniem jednak zapisu § 6 ust.2 Regulaminu.

 

 

§ 8 Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: ARTE OPTIMA sp. z o.o. sp.k., ul. Środkowa 16, 05-510 Konstancin - Jeziorna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000799296, NIP: 1231447589, REGON: 3884147850.

 2. Skuteczne złożenie Zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 3. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji, przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.

 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji w Sklepie, złożenia Zamówienia w Sklepie i realizacji Zamówienia.

 5. W celu realizacji Zamówienia Sklep może udostępniać zebrane od Klienta dane operatorom logistycznym. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

 6. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych, a także ich modyfikacji (w tym sprostowania i uzupełnienia), żądania zaprzestania przetwarzania bądź trwałego ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji wymienionych wyżej uprawnień, Klient może skorzystać z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie, przesłać wiadomość e-mail na adres: info@arte-optima.com lub listownie na adres: ARTE OPTIMA sp. z o.o. sp.k., ul. Środkowa 16, 05-510 Konstancin Jeziorna.

 

 

§ 9 Postanowienia Końcowe

 

 1. Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub dysponentów praw autorskich do Towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub dysponenta praw autorskich stanowi naruszenie praw autorskich.

 2. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie arte-optima.com zmienionego Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane Zamówienia są dostępne przez Internet wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.

 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2020 r.

 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz przepisy innych aktór prawnych wymienionych w treści niniejszego Regulaminu.

 Załącznik nr. 1